Digitaal Acht - De digitale kiosk voor Kerkdorp Acht

1963 Nieuw plan ter visie gelegd; Acht wordt stadNieuw plan ter visie gelegd ACHT WORDT STAD
Geen ruimte in plan voor Achtse boeren
  EINDHOVEN, 29 juli — Met een vertraging van enkele maanden is een nieuw uitbereidingsplan voor het stadsdeel Acht gereed gekomen en ter visie gelegd. In het nieuwe plan wordt — in tegenstelling met het oude plan — Acht opgenomen in de stedelijke bebouwing van noord-Eindhoven. Voor de boeren is in het nieuwe plan geen ruimte meer gelaten. Bij de ontwikkeling van het nieuwe plan zal worden getracht, aan Acht een sociale structuur te geven, die zoveel mogelijk gelijk is aan de structuur van de rest van Woensel. Op 8 februari 1963 maakte het Eindhovense gemeente bestuur een partieel uitbereidingsplan in onderdelen voor Acht openbaar. Het plan ontlokte in Acht zeer veel protesten en op 13 september 1963 lieten B. en W. Weten, dat het plan niet verder in behandeling zou worden genomen.

Oud plan

Het toenmalige plan besloeg een oppervlakte van bijna 130 hectaren met 1.623 woningen bebouwd zouden worden. In het oude plan bleef Acht echter los van Eindhoven. Er waren flats, patio-woningen, middenstandshuizen villa’s en arbeidswoningen gepland met weinig verkeerswegen en vooral veel groen. Het plan wilde vorm geven aan het agrarische, maar met de groei van Eindhoven steeds meer in ’n stedelijke sfeer gerakelde dorp Acht. Door de excentrische en landelijke ligging van Acht zou het dorp een zgn. “betere wijk” worden In oktober 1963 deelden B. en W. De gemeenteraad mee, dat het hen wenselijk voorkwam om een nieuw plan op te stellen, waarin de ontwikkeling zou worden betrokken van het gehele gebied tussen de Waterkantstraat, de spoorlijn, de Boschdijk en de grens met de gemeente Best, Dat plan zou voor 1 april van dit jaar ter visie worden gelegd, maar in de voorbereiding van het plan is wat vertraging ontstaan, zodat nu pas het nieuwe plan-in-hoofdzaken in de openbaarheid kon worden gebracht.

Winkelcentra

Het nieuwe plan bestaat een oppervlakte van ongeveer 200 hectaren, waarvan 80 hectaren bestemd zijn voor woongebied. Er zullen in totaal plm. 3400 woningen worden gebouwd, waarvan ongeveer 60 pct arbeiderswoningen en 40 pct. middenstandswoningen. Die middenstandswoningen zijn geprojecteerd als noordelijke, westelijke en zuidelijke bebouwingsgrens van het plan-Acht. Het plan bevat overwegend (80 pct) eengezinswoningen, terwijl hogere bebouwing in hoofdzaak is geconcentreerd rond de twee winkelcentra, waar in totaal plm. 60 winkels zijn gebracht. Rond de huidige dorpskern is de mogelijkheid geschapen tot vestiging, rest. Handhaving en uitbereiding van kleine bedrijven, met een oppervlakte van ca. 5 ha. Aan de noordelijke, de zuidoostelijke en zuidelijke rand zijn grote terreinen voor bijzondere bebouwing opgenomen. In totaal zijn hiervoor 30 hectaren gereserveerd, terwijl op een gebied van circa 22 hectaren in de noordwestelijke hoek, op het terrein tussen de “Adriaanshoeve” en de spoorlijn, een standshuizen, villa’s en arbeiderswoningen.

Structuur

Het plangebied wordt begrensd door de spoorbaan in het westen, de Boschdijk in het oosten het terrein van de RPI in het zuiden en de gemeentegrens met Best in het noorden. Langs de gemeente grens is een auto weg ontworpen, die de Boschdijk zal kruisen ongeveer ter hoogte van de pasgebouwde villa van de heer Van Hapert. Het gebied Acht is door een lusvormige weg in sterke mate aan het oostelijk van de Boschdijk geprojecteerde woongebied gebonden. Het structuurplan Woensel-Best-Nuenen toont duidelijk de relatie van Acht met het oostelijk van de Boschdijk gelegen woongebied. De lusweg zal op enkele plaatsen (ongelijkvloers) de Boschdijk gaan kruisen waardoor het nieuwe woongebied naast de aansluitingen op de Boschdijk tevens contact met de binnenstad ,de omliggende werkgebieden en het stelsel van rijkswegen zal hebben. De lusvormige wegenstructuur vormt een centrale ruimte in de woonwijk, welke als hartader noord-zuid door Acht loopt en op die wijze het nieuwe woongebied geheel ontsluit. De bestaande structuur van het kerkdorp Acht is in het plan gehandhaafd en nader geaccentueerd, doordat de kern van Acht (het huidige kerkplein met omgeving) als markant punt aan het einde van deze centrale as is gesitueerd. In het plan is aan dit plein tevens een uitbereiding van de bestaande kernbebouwing voorzien. De grootte van het plan maakt het noodzakelijk een tweede, kleiner winkelcentrum te creëren , en wel op een afstand van ongeveer 700 meter in zuidelijke richting van het huidige centrum. Door middel van het noordelijk deel van de lusweg wordt Acht verbonden met het winkelcentrum dat ten oosten van de Boschdijk in Woensel is ontworpen.De centrale as, is behalve rijweg tevens bedoeld als ruimtelijk element door een royale beplanting en ruimgroenprofiel. Kerken scholen In het toekomstige Acht is een drietal R.K. kerken met scholencomplexen opgenomen, waaronder ook een V.L.O. school en een gymnastieklokaal. Tevens zijn een neutrale en een protestants-christelijke school. Met kleuterscholen geprojecteerd. In de vestiging van een protestantse kerk kan worden voorzien bij de entree van de wijk. Volgens het huidige plan is de R.K. kerk gepland op het terrein, dat thans begrensd wordt door de Spaarnestraat , Maasstraat en Alblasstraat, dus zeer dicht bij de bestaande kerk, en een tweede R.K. kerk aan het verlengde van de huidige Lekstraat, ongeveer ter hoogte van het vroegere voetbal veld. Ook achter de Boschdijk ter hoogte van de huidige boerderij van H. Van Luytelaar, bestaat de mogelijkheid tot bouw van een R.K. kerk . Het terrein van de huidige jongensschool is bedoeld als kernbebouwing waarop mogen worden gebouwd 40 winkels met daarbijbehorende woningen, magazijnen en garages. Voorts is kernbebouwing gedacht met 20 winkels op het terrein, dat ligt tussen de Boschdijk en de Spoorlijn bij de zogenaamde Achtse dijk.

Huidige straten

Het nieuwe plan geeft aan dat Waterkantstraat ter hoogte van villa van Straten een ongelijkvloerse kruising met de Boschdijk, en bij de onbewaakte overweg een ongelijkvloerse met de spoorlijn, De nieuw geprojecteerde lusweg, lopend vanaf de Waterkantstraat ter hoogte van de nieuwe RPI-woningen. Via het huidige café Ebben en de winkel van Van Nistelrooy, rechtsafbuigend langs het klooster en de woning van de heer Ad van Vroenhoven heeft een ongelijkvloerse kruising met de Boschdijk, ongeveer ter hoogte van de Boschdijk, ongeveer ter hoogte van de huidige Amstelstraat en Spaaihoef, Projecteert men het nieuwe plan op het huidige Acht, dan blijven alleen Boschdijk en Rijn- en Waalstraat , voorzover de nieuwe rooilijnen dit toelaten, in de huidige vorm bestaan, terwijl ook het gedeelte van de Maasstraat, dat loodrecht op de Boschdijk ligt, blijft.
  • Nieuws delen?

  • Heb jij een tip voor Acht Digitaal? Wij staan altijd open voor interessante nieuwsberichten en leuke evenementen rondom kerkdorp Acht.

  • Vul direct ons formulier in!

  • Acht Digitaal nieuwsbrief

  • Ontvang direct, of eens per week, een e-mail met de laatste nieuwsberichten op de site van Acht Digitaal. Blijft op de hoogte en meldt je direct aan.